26 Lipiec 2018

Nowelizacja: cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Od 30.06.2018 r. obowiązuje ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która całkowicie zmienia system udzielania zwolnień podatkowych, które dotychczas udzielane były w ramach SSE, czyli specjalnych stref ekonomicznych. Na podstawie nowelizacji cała Polska staje się jedną specjalną strefą ekonomiczną, gdyż możliwość uzyskania preferencji podatkowych nie jest już bezpośrednio uzależniona od lokalizacji inwestycji. Pomoc będzie udzielana przedsiębiorcy na podstawie decyzji o wsparciu, wydawanej na wniosek przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowym prawem decyzje o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Okres, na który wydawana jest decyzja, zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Uzyskanie decyzji o wsparciu uzależnione jest dodatkowo od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych, które mają zostać określone w akcie wykonawczym do ustawy.