01 Maj 2016

Nowe przepisy - „Alert prawny”

20.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 544)

 

20.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)

 

25.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1.4.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 566)

 

29.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2016 poz. 501)

 

30.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 586)

 

30.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585)

 

30.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.4.2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 580)

 

30.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. 2016 poz. 529)

 

30.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.0.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2016 poz. 528)

 

30.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce (Dz.U. 2016 poz. 527)

 

30.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2016 poz. 406)

 

5.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.3.2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 588)

 

6.5.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz.U. 2016 poz. 560)

6.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.3.2016 r. o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 559)

 

7.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 633)

 

14.5.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19.4.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2016 poz. 606)