21 Październik 2015

Nowe przepisy - „Alert prawny"

23.9.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1333).

Od 23.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2015 poz. 1326).

 

Od 23.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26.2.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1325).

 

W dniu 25.9.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.7.2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 1461).

 

26.9.2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2015 poz. 1470).

 

30.9.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. 2015 poz. 1481).

 

W dniu 1.10.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015 poz. 1506).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2015 poz. 1322).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2015 poz. 1272).

 

1.10.2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2015 poz. 1511).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz.U. 2015 poz. 1509).

 

1.10.2015 r. obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.9.2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego (Dz.U. 2015 poz. 1504).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.9.2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 1501).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2015 poz. 1493).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz.U. 2015 poz. 1463).

 

Od 1.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz.U. 2015 poz. 1408).

 

1.10.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.8.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych (Dz.U. 2015 poz. 1407).

 

2.10.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.9.2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (Dz.U. 2015 poz. 1464).

 

Od 3.10.2015 obowiązuje Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1419).

 

Od 5.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1310).

 

Od 6.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 23.7.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1434).