28 Wrzesień 2015

Nowe przepisy – „Alert prawny”

W dniu 15.8.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5.8.2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.

 

Od 15.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.8.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Od 15.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.4.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Od 17.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

W dniu 17.8.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania.

 

Od 17.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

 

Od 19.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.8.2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

 

W dniu 20.8.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.7.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Od 20.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego.

 

Od 21.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

 

W dniu 22.8.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych.

 

W dniu 26.8.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

 

Od 26.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

 

Od 27.8.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

 

Od 28.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

W dniu 28.8.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.7.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych.

 

Od 28.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Od 29.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Od 29.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

 

Od 29.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

 

Od 29.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

Z dniem 29.8.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

 

Od 30.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

 

Od 31.8.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20.3.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.8.2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 09.7.2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.7.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

W dniu 1.9.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 22.7.2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.7.2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

 

Od 1.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

W dniu 3.9.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych.

 

Od 4.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Z dniem 8.9.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

 

Od 9.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

W dniu 11.9.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.9.2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

 

Od 11.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.4.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

 

Od 12.9.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

W dniu 13.9.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

 

Od 15.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

 

W dniu 16.9.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

 

Od 16.9.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.7.2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.

 

Od 17.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W dniu 18.9.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Od 19.9.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.