01 Grudzień 2016

Nowe przepisy - „Alert prawny”

1.11.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1336)

 

10.11.2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14.10.2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. 2016 poz. 1763)

 

10.11.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 14.9.2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2016 poz. 1760)

 

17.11.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 5.10.2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2016 poz. 1789)

 

25.11.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. 2016 poz. 1887)

 

25.11.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. 2016 poz. 1330)

 

30.11.2016 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.10.2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1847)

 

30.11.2016 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.10.2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1846)

 

1.12.2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016 poz. 1930)

 

5.12.2016 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1.12.2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Dz.U. 2016 poz. 1962)