31 Lipiec 2018

"Alert prawny" - 7/2018

1.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932)

1.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62)

1.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361)

9.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2018 poz. 1104)

13.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1128)

13.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)

14.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276)

17.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 1279)

17.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.06.2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2018 poz. 1277)

18.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2018 poz. 1284)

19.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1338)

19.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018 poz. 1293)

19.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 1291)

19.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1290)

20.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1349)

20.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2018 poz. 1306)

28.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1356)

28.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 810)

31.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1366)

31.07.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6.06.2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 1365)