21 Październik 2015

Sprawniejszy system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej nowym mechanizmem obniżania ryzyka działalności gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu przede wszystkim umożliwienie biurom informacji gospodarczej budowania kompletnych i rzetelnych baz danych dotyczących niespłaconych zobowiązań, zmniejszenie kosztów dostępu do tych informacji oraz zwiększenie ochrony dłużników przed dokonywaniem niesłusznych wpisów. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji: ,,Celem proponowanych zmian jest stworzenie w miarę powszechnego, niedrogiego w użytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Taki system będzie stanowił skuteczny mechanizm obniżania ryzyka działalności gospodarczej. Stąd kluczowe będą uregulowania dotyczące podstaw wpisu, weryfikacji jego wiarygodności i rozszerzenia podstaw usunięcia informacji z rejestrów”.

Kontrowersyjną zmianą przewidywaną przez omawiany projekt jest możliwość wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od wpisu do rejestru dłużników.

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Przebieg procesu legislacyjnego