01 Luty 2016

SN: Zwolnienie z długu upadłego nie dotyczy poręczycieli

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, wydanego w sprawie o sygn. akt: IV CSK 346/15 (wyrok nie został jeszcze opublikowany), pomimo umorzenia długów przedsiębiorcy za lojalne uczestniczenie w postępowaniu upadłościowym, za zobowiązania te nadal odpowiadają jego poręczyciele, nawet jeśli poręczycielem jest małżonek upadłego. W stanie faktycznym sprawy, w której zapadł ww. wyrok, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wobec którego prowadzone było postępowanie upadłościowe, uzyskał od sądu upadłościowego umorzenie niespłaconych w ramach tego postępowania długów. Jest to dopuszczalne, gdy niewypłacalność upadłego była wywołana okolicznościami od niego niezależnymi, a do tego upadły rzetelnie wykonywał obowiązki w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji wierzyciel przedsiębiorcy skierował egzekucję przeciwko jego żonie, która poręczyła kredyt męża. Sądy I i II instancji, na skutek wytoczonego przez żonę powództwa przeciwegzekucyjnego, doszły do przekonania, że dług został umorzony, a więc nie istnieje i nie można go dochodzić od poręczyciela. Innego zdania był jednak Sąd Najwyższy, który na skutek skargi kasacyjnej wierzyciela orzekł, że zobowiązanie poręczyciela może być egzekwowane, pomimo umorzenia zobowiązania głównego. 

Źródło: Więcej na ten temat