03 Październik 2016

SN: wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż znaczenie ma również stan faktyczny. SN wskazał, że status prawny członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych. Wpis w KRS ma natomiast charakter wyłącznie deklaratoryjny. Wydając omawiane postanowienie SN badał kwestię nieważności postępowania, o której mowa w art. 379 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazywała na nią jedna ze stron postępowania, z uwagi na brak wpisu w rejestrze sądowym spółki osób pełniących funkcje w jej zarządzie.