01 Maj 2016

SN: Odpis pisma zawierającego rozszerzenie powództwa doręcza sąd

W Uchwale z dnia 21.1.2016 r. (III CZP 95/15) Sąd Najwyższy, odpowiadając na zadane przez Sąd Okręgowy w Krośnie zagadnienie prawne, wskazał że odpis pisma procesowego zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 KPC, tj. nie jest doręczane bezpośrednio drugiej stronie, w przypadku kiedy obie strony reprezentowane są przez pełnomocników procesowych. Odpis takiego pisma dla strony przeciwnej doręczany jest więc za pośrednictwem sądu. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy wskazał m.in., że „pismo procesowe zawierające nowe żądanie jest pozwem, który musi odpowiadać zarówno wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), jak i dla pozwu (art. 187 w zw. z art. 193 §2 1 zd. 2 k.p.c.)”.