01 Luty 2016

SN: klauzule abuzywne – jeden przedsiębiorca i nieograniczenie wiele konsumentów

W dniu 20.11.2015 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w sprawie o sygn. akt: III CZP 17/15 powziął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego, że postanowienie stosowane przez danego przedsiębiorcę we wzorcu umowy z konsumentem jest niedozwolone i wpisania tego postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych (art. 47945 KPC), to wyrok taki ma zastosowanie do nieograniczonej liczby konsumentów, ale jednocześnie jedynie do przedsiębiorcy, którego dotyczy. Oznacza to, że gdy inny przedsiębiorca stosuje klauzulę umowną, nawet identyczną jak jedna z już uznanych za niedozwolone, aby klauzula ta została uznana za abuzywną, należy wytoczyć przeciwko temu przedsiębiorcy stosowne powództwo. Swoją decyzję Sąd Najwyższy tłumaczył wskazując na prawo każdego do rzetelnego procesu:  „stanowisko, że wyrok uwzględniający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone działa na rzecz wszystkich, ale wyłącznie przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy, harmonizuje z postulatem zagwarantowania prawa do wysłuchania”.