12 Sierpień 2017

Sądy już z nowym prawem

12.08.2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowela, wskazać należy zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Po zmianach minister sprawiedliwości, powołując prezesów sądów apelacyjnych czy okręgowych, nie będzie zobowiązany – jak uprzednio – do uzyskania opinii zgromadzenia ogólnego sądów na ich temat. Minister zyskał również uprawnienie do powoływania prezesów sądów rejonowych, których wcześniej powoływali – z zastosowaniem procedury opiniowania kandydata – prezesi sądów apelacyjnych. Nowelizacja wprowadza dodatkowo odmienny wiek przejścia przez sędziego w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat). Ta zmiana w życie wejdzie dopiero w dniu 1.10.2017 r. Minister sprawiedliwości zyskał natomiast prawo do przedłużania służby sędziom, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jeżeli mianowicie po osiągnięciu wieku emerytalnego sędzia przedstawi ministrowi sprawiedliwości wolę dalszego pełnienia służby i przedstawi zaświadczenie lekarskie, z którego wynikać będzie, że stan jego zdrowia mu na to zezwala, minister będzie mógł wyrazić zgodę na pełnienie urzędu przez tego sędziego do maksymalnie 70. roku życia. Dodatkowo po wejściu w życie nowego prawa, sprawy mają być przydzielane sędziom losowo, według danej kategorii sprawy, a składy orzekające mają pozostawać niezmienne aż do zakończenia sprawy (nowi sędziowie nie będą otrzymywać spraw już rozpoczętych, a jedynie nowe). Nowością są również m.in.: urlop rehabilitacyjny sędziego czy możliwość delegowania sędziego do Kancelarii Prezydenta czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.