21 Październik 2015

WSA: Skuteczne doręczenie decyzji stronie z pominięciem jej pełnomocnika

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w Wyroku z dnia 30.4.2015 r. (sygn. akt: II SA/Go 143/15) skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji doręczonej stronie, a nie jej pełnomocnikowi, wyłącza możliwość uznania doręczenia tej decyzji za nieprawidłowe. WSA przyznał co prawda, że w przypadku, gdy strona ustanowiła pełnomocnika, korespondencję należy doręczać właśnie pełnomocnikowi, a doręczenie decyzji stronie, zamiast jej pełnomocnikowi, należy traktować jako pominięcie strony. WSA uznał jednak, że jeżeli strona po otrzymaniu decyzji nie podniosła zarzutu nieprawidłowego doręczenia jej decyzji i w ustawowym terminie wniosła odwołanie, przyjąć należy, że doręczenie decyzji skarżącemu zamiast pełnomocnikowi było skuteczne.