18 Styczeń 2016

Procedura karna: Sąd powraca do aktywnej roli

Na mocy reformy procedury karnej, która zaczęła obowiązywać w lipcu 2015 r. sąd karny stał się arbitrem i przestał pełnić – jak do tego czasu – aktywną rolę organu szukającego prawdy. Zmiany te zostały negatywnie ocenione przez resort sprawiedliwości. Wśród największych wad nowej procedury wskazywano uprzywilejowanie pozycji osób zamożnych – które mogą pozwolić sobie na skorzystanie z usług zawodowych pełnomocników, obrońców i innych ekspertów – co z kolei jest wynikiem przeniesienia ciężaru postępowania na jego strony. Z uwagi na powyższe nowy rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma w znacznym stopniu przywrócić stan prawny sprzed lipcowej nowelizacji. Wśród najważniejszych zmian wymienić należy: rezygnację z kontradyktoryjnego procesu, przywrócenie aktywnej roli sądu, pierwszeństwo zasady prawdy materialnej i przywrócenie możliwości korzystania z tzw. owoców zatrutego drzewa. Nowa procedura karna ma wejść w życie w dniu 1.4.2016 r.