01 Marzec 2017

NSA: ponowne rozpatrzenie decyzji KNF i obieg informacji w grupie kapitałowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt: II GSK 366/15, wydanym w dniu 24.6.2016 r., poruszył dwie bardzo istotne sprawy dla uczestników rynku kapitałowego. Sprawa dotyczyła nałożenia na emitenta przez KNF kary pieniężnej za zbyt późne przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej zawarcia przez jednostkę zależną od emitenta umowy zastawu na posiadanych przez nią akcjach innej spółki. Emitent utrzymywał, że nie wiedział i – dokładając należytej staranności – nie mógł się dowiedzieć o transakcji. Ponadto w skardze kasacyjnej emitent wskazał, że po złożeniu przez niego wniosku o ponowne rozpatrzenie podjętej przez KNF decyzji, sprawę rozpatrywali członkowie KNF, którzy wydali pierwotną decyzję i którzy – zdaniem skarżącego – powinni zostać wyłączeniu z udziału w tym podstępowaniu. Odpowiadając na ww. zarzuty NSA wskazał, że w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne prowadzi kolegialny organ administracji publicznej o statusie ministra (zgodnie z ustawą dotyczy to KNF) i który podejmuje decyzje w pełnym składzie, brak jest podstaw do wyłączenia jego członków. Odnosząc się natomiast do braku terminowego przekazania informacji poufnej NSA przypomniał ważną zasadę dotyczącą przepływu informacji na rynku kapitałowym, zgodnie z którą: „Spółka publiczna jest zobowiązana do takiego zorganizowania przepływu informacji w swojej grupie kapitałowej, aby podmioty zależne przekazywały jej informacje podlegające upublicznieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie po ich uzyskaniu, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych.” (teza: SIP Legalis).