01 Styczeń 2017

Nowelizacja: sąd z urzędu uchyli ugodę lub wyrok sądu polubownego krzywdzące dla konsumenta

Od 10.1.2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21.5.2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wprowadzająca liczne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących sporów wynikłych z umów zawartych z konsumentem.  Wśród najważniejszych zmian wskazać należy na obowiązek sądu powszechnego uchylenia z urzędu ugody lub wyroku sądu polubownego, jeżeli pozbawiają one konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru prawa. Nowe przepisy ograniczają więc w znacznym stopniu autonomię stron w określeniu podstaw rozstrzygania sporów. Dodatkowo według nowego prawa zgoda konsumenta na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny może być udzielona wyłącznie po jego powstaniu (ex post), a zapis na sąd polubowny musi mieć formę pisemną.