21 Październik 2015

Nowelizacja – obrót gruntami rolnymi bardziej skomplikowany

Od początku roku 2016 obowiązywać będzie nowy ustrój rolny, czyli ustawa z dnia 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji wskazać należy zmianę definicji rolnika indywidualnego. Co prawda – jak dotychczas – będzie to podmiot, który m.in. zamieszkuje w gminie, na terenie której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jednakże potwierdzeniem zamieszkiwania w ww. gminie będzie zaświadczenie o zamieszkiwaniu, a nie o zameldowaniu na pobyt stały. Dodatkowo od nowego roku nie będzie można dokonać zbycia nieruchomości rolnych, jeśli doprowadzi to do podziału gospodarstwa rolnego. Wyjątki od tej zasady zostały wprowadzone w art. 6 omawianej ustawy. Jednym z nich – wskazywanym jako najbardziej kontrowersyjny – jest możliwość dokonania takiego podziału, jeżeli powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z należącymi do nabywcy nieruchomościami rolnymi jest większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy. Znowelizowane zostały również m.in. zasady dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości rolnej oraz wydłużono zakaz zbywania nieruchomości rolnych nabytych od Agencji Nieruchomości Rolnych (z 5 do 10 lat).