18 Styczeń 2016

Nowelizacja: nowy wymóg formalny pozwu

W dniu 1.1.2016 r. obowiązywać zaczęła Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015 poz. 1595). Na jej mocy zmieniony został m.in. art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, do którego dodany został pkt 3), wprowadzający nowy wymóg formalny pozwu. Polega on na konieczności poinformowania sądu o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, a w przypadku gdy takich prób nie podjęły, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. Celem nowej ustawy jest przede wszystkim rozpowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Ma ona m.in. wprowadzić system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, których celem jest zachęcanie stron do prób polubownego rozwiązania sporów przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług mediacyjnych.