01 Grudzień 2015

Nowelizacja: arbitraż bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców

Od 1.1.2016 r. obowiązywać zaczną dwie ustawy, usprawniające sądownictwo polubowne w Polsce, tj. Ustawa z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem ww. jest m.in. dostosowanie przepisów dotyczących arbitrażu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, co zaowocowało zwiększeniem pewności i trwałości zapisów na sąd polubowny oraz skróceniem postępowań postarbitrażowych. W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących przepisów, po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego ogłoszenie upadłości nie będzie skutkowało w sposób automatyczny utratą mocy zapisu na sąd polubowny. Syndyk będzie mógł pozywać i być pozywanym przed sąd polubowny. Strony natomiast będą mogły odstąpić od takiego zapisu w wyjątkowych, określonych w ustawie sytuacjach, a w przypadku syndyka – wyłącznie za zgodą sędziego komisarza. Nowelizacja wprowadzi również zrównanie statusu postępowań arbitrażowych z postępowaniami przed sądami państwowymi m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku niezwłocznego poinformowania nadzorcy sądowego, po wszczęciu przyspieszonego postępowania układowego, o toczącym się na rzecz lub przeciwko dłużnikom postępowaniu polubownym, dotyczącym masy układowej. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadzą omawiane nowelizacje jest również znaczne skrócenie postępowań postarbitrażowych, tj. postępowania delibacyjnego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku sądu polubownego) i postępowania ze skargi o uchylenie orzeczenia arbitrażowego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność polskich sądów polubownych w sporach międzynarodowych.