01 Grudzień 2015

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych

W dniu 27.10.2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą istotne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Najważniejsze spośród nich to m.in. (i) podwyższenie progu powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami w rozumieniu cen transferowych do 25 %, (ii) wymóg reprezentacji znacznie większej ilości informacji w dokumentach (np. struktury organizacyjnej i zarządczej w grupie podmiotów powiązanych czy informacji dot. przeprowadzonych w ramach grupy operacji gospodarczych), (iv) obowiązek sporządzania analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych oraz dokumentacji globalnej przedstawiającej zasady współpracy podmiotów z grupy, (iii) obowiązek sporządzenia sprawozdania przedstawiającego wyniki finansowe oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty oraz składania go do właściwego urzędu skarbowego, a także (iv) obowiązek przedłożenia organom podatkowym uproszczonego sprawozdania z transakcji z udziałem podmiotów powiązanych. Większość nowych przepisów dotyczących cen transferowych wejdzie w życie w dniu 1.1.2017 r.