27 Sierpień 2015

Nieobecność członków zarządu nie uzasadnia przywrócenia terminu

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 11.6.2015 r., sygn. akt I SA/Wa 137/15 to, że w okresie świątecznym w siedzibie spółki nie przebywał żaden z członków jej zarządu, a zatrudniony w spółce stażysta nie przekazał we właściwym czasie osobom reprezentującym spółkę informacji o wpływie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej i samego dokumentu wypowiedzenia, świadczy o niewłaściwym dbaniu przez spółkę o swoje interesy. Sąd ten wskazał, że zgodnie z przepisem art. 58 § 1 KPA, w razie uchybienia terminu należy go przywrócić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. O braku winy w uchybieniu terminu można natomiast mówić jedynie wówczas, gdy zainteresowany działał z najwyższą starannością, jednakże dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej. Dopuszczenie się nawet najmniejszego niedbalstwa wyklucza zatem możliwość przywrócenia terminu. W odniesieniu do podmiotów instytucjonalnych w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że o braku winy w uchybieniu terminu nie mogą stanowić: niewłaściwy sposób organizacji pracy jednostki, panujące wewnątrz zasady obsługi danej jednostki czy też zaniedbania jej pracowników. W związku z powyższym WSA w omawianym wyroku oddalił skargę wskazując, że nadejście okresu przedświątecznego i świąteczno-noworocznego i wiążące się z tym trudności w obsłudze osoby prawnej są przewidywalne i każdy właściwie funkcjonujący w obrocie gospodarczym podmiot w takiej sytuacji powinien dostosować sposób organizacji pracy, reprezentacji i obsady kadrowej, natomiast powierzenie – mającemu krótką praktykę – stażyście zadań związanych z związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółki, świadczy o tym, że osoby decyzyjne w spółce wzięły na siebie ryzyko niewłaściwie wykonanych obowiązków, za które odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na spółce.