28 Wrzesień 2015

Kiedy prokurent nie musi płacić składek do ZUS

Jak wynika z decyzji nr 256 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, wydanej w dniu 17.6.2015 r. (nr sprawy: DI/100000/43/660/2015) brak jest obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby, której udzielono prokury, jeśli swoją funkcję pełni wyłącznie na podstawie powołania. W stanie faktycznym sprawy, na kanwie którego zapadła omawiana decyzja, osoba, która miała zostać powołana do pełnienia funkcji prokurenta spółki, była jednocześnie jej pracownikiem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo wysokość jej wynagrodzenia, jako prokurenta, miała zostać określona wyłącznie na mocy uchwały zarządu tej spółki, bez podpisywania żadnej dodatkowej umowy. Zgodnie ze stanowiskiem spółki pełnienie funkcji jej prokurenta, wyłącznie na podstawie powołania, bez nawiązywania odrębnego stosunku prawnego, nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia i bez znaczenia pozostaje przy tym fakt pozostawania tej osoby w stosunku pracy ze spółką. ZUS uznał stanowiska spółki za słuszne, dodając przy tym, że zamknięty katalog podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zawiera art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pozostałe sytuacje nie generują obowiązku płacenia składki.