Zmiany w Incoterms 2020® – rewolucja czy ewolucja?

4 grudnia 2019

Czym są reguły Incoterms®?

Reguły Incoterms są akceptowanymi na całym świecie, przygotowywanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) już od roku 1936, międzynarodowymi terminami określającymi standardy wymiany handlowej.

Incoterms® 2020 to najbardziej aktualna edycja reguł – zmienianych, aby dostosować je do ewolucji handlu międzynarodowego. W odróżnieniu od poprzednich wersji, nowe reguły zwracają większą uwagę na: (i) ochronę w transporcie towarów, (ii) potrzebę zwiększenia elastyczności zakresu ubezpieczenia w zależności od natury przewożonych towarów oraz rodzaju transportu, (iii) żądanie przez banki dostarczenia konosamentu w określonych finansowanych sprzedażach.

Co opisują reguły Incoterms®?

Incoterms® opisują relacje pomiędzy sprzedawcą a kupującym, w tym m.in. która strona transakcji organizuje transport lub ubezpieczenie towaru, a także która ze stron pozyskuje dokumenty przewozowe oraz pozwolenia na import lub eksport. Reguły wskazują gdzie i kiedy sprzedawca „dostarcza” towar, to znaczy w którym punkcie ryzyko przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Określają również która ze stron ponosi dane koszty.

Czy używając reguł INCOTERMS® jesteśmy bezpieczni?

I tak i nie. Należy pamiętać, że reguły INCOTERMS® nie zastępują umowy sprzedaży towaru. Innymi słowy nie regulują przeniesienia własności rzeczy ani nie stanowią tytułu do rzeczy będących przedmiotem umowy. Nie modyfikują one również reżimów prawnych, które odnoszą się do danej umowy.

Różnice między Incoterms® 2010 i 2020

Większość zmian ma charakter techniczny i ma pomóc we właściwej implementacji reguł. Do tego celu wprowadzono „uwagi wyjaśniające dla użytkowników”, które poprzedzają każdą z reguł. Informacja o tym, która ze stron ponosi koszty, znalazła nowe miejsce w ramach reguł (dotychczas informacje o kosztach były rozproszone w różnych artykułach reguł). Kolejną zmianą jest podkreślenie różnego zakresu ubezpieczenia w regułach CIF oraz CIP (mowa tu o standardowym zakresie). Najnowsza wersja reguł potwierdza dopuszczalność organizacji transportu własnymi środkami transportu odpowiednio sprzedawcy lub kupującego. Reguły 2020 uwzględniają również wymogi związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do obowiązków i kosztów przewozu. Ponadto dokonano zmiany nazwy jednej z reguł, a co za tym idzie jej trzyliterowego skrótu. Zamiast DAT („Delivered at terminal”) mamy obecnie regułę DPU („Delivered at Place Unloaded”).

Problematyczne pytania dotyczące Incoterms® 2020

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy do reguł Incoterms® można wprowadzać zmiany. Reguły Incoterms® nie wykluczają takiej możliwości, ale może okazać się to podchwytliwe. Ewentualną zmianę należy opisać możliwie najdokładniej, przy jednoczesnym określeniu zakresu wyłączenia określonej reguły.

czy po 1 stycznia 2020 będzie można stosować reguły Incoterms® 2010? Tak, jest to dopuszczalne, jednak reguły z 2020 roku mają być łatwiejsze w stosowaniu. Pomimo tego, że reguły nazywają się Incoterms® 2020 to korzystać z nich możemy już teraz.

Kluczowe kwestie dotyczące reguł Incoterms® 2020

Główny podział reguł to podział na reguły stosowane niezależnie od rodzaju transportu oraz reguły stosowane dla transportu morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Do pierwszego z wymienionych rodzajów reguł Incoterms® należą:

 • EXW – Ex Works

Dostawa następuje z chwilą udostępnienia towaru do dyspozycji kupującemu w lokalu sprzedawcy lub w innym miejscu znajdującym się pod jurysdykcją sprzedawcy lub w tej samej unii celnej.

 • FCA – Free Carrier

Sprzedawca dostarcza towar w jeden z dwóch sposobów. Pierwszy – jeśli miejscem dostawy jest lokal sprzedawcy – towar jest dostarczony gdy został załadowany na środek transportu zapewniony przez kupującego. Drugi – jeśli miejscem dostawy jest każde inne miejsce niż lokal sprzedawcy – towar jest dostarczony gdy towary zostały załadowane na środki transportu sprzedawcy, dotarły do miejsca dostawy i są gotowe do rozładunku ze środka transportu sprzedawcy oraz są do dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wskazanej przez kupującego.

 • CPT – Carriage Paid To

Sprzedawca dostarcza towary i przenosi ryzyko na kupującego gdy towary są oddawane do dyspozycji kupującego na przybywającym środku transportu gotowym do rozładunku, w określonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w tym miejscu, jeżeli taki punkt został uzgodniony.

 • CIP – Carriage and Insurance Paid To

Dostawa towaru następuje w tym samym momencie co w przypadku reguły CPT. Różnicą jest jednak pozostające po stronie sprzedawcy zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przez kupującego (od miejsca dostawy co najmniej do miejsca przeznaczenia). Za standardowy rodzaj ochrony ubezpieczeniowej uznaje się w przypadku tej reguły ochronę zgodną z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (A).

 • DAP – Delivered at Place

Sprzedawca dostarcza towar i przekazuje ryzyko kupującemu gdy towary są oddawane do dyspozycji kupującego na przybyłym środku transportu gotowym do rozładunku, w ustalonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w ramach ustalonego miejsca przeznaczenia, jeżeli taki punkt został uzgodniony. W niniejszej regule Incoterms® dostawa i miejsce przeznaczenia towaru są takie same.

 • DPU – Delivered at Place Unloaded

Sprzedawca dostarcza towar i przekazuje ryzyko kupującemu gdy towary są rozładowane z przybyłego środka transportu, umieszczone do dyspozycji kupującego w ustalonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w ramach ustalonego miejsca przeznaczenia, jeżeli taki punkt został uzgodniony. DPU jest jedyną zasadą Incoterms®, która wymaga od sprzedawcy rozładunku towarów w miejscu przeznaczenia. Sprzedawca powinien zatem upewnić się, że jest w stanie zorganizować rozładunek w podanym miejscu.

 • DDP – Delivered Duty Paid

Sprzedawca dostarcza towar kupującemu gdy towary są umieszczone do dyspozycji kupującego, odprawione do celów przywozu na przybywających środkach transportu, gotowe do rozładunku w określonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w tym miejscu, jeżeli taki punkt został uzgodniony. DDP jest zasadą Incoterms nakładająca na sprzedawcę maksymalny poziom zobowiązania wynikający z wszystkich jedenastu reguł Incoterms.

Natomiast reguły Incoterms® 2020 stosowane dla transportu morskiego oraz żeglugi śródlądowej to:

 • FAS – Free Alongside Ship

Sprzedawca dostarcza towar do kupującego gdy towary są umieszczone wzdłuż statku (np. na nabrzeżu lub barce) wyznaczonego przez kupującego, w określonym porcie załadunku lub gdy sprzedawca zamawia towar tak dostarczony.

 • FOB – Free On Board

Sprzedawca dostarcza towar do kupującego na pokładzie statku wyznaczonego przez kupującego, w określonym porcie załadunku lub gdy sprzedawca zamawia towar tak dostarczony.

 • CFR – Cost and Freight

Sprzedawca dostarcza towar do kupującego na pokładzie statku lub gdy sprzedawca zamawia towar tak dostarczony. Jednakże sprzedawca musi zawrzeć umowę na przewóz towarów z miejsca dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

 • CIF – Cost Insurance and Freight

Dostawa towaru następuje w tym samym momencie co w przypadku reguły CFR. Ponadto sprzedawca musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przez kupującego z portu wysyłki co najmniej do portu przeznaczenia. Standardowo sprzedawca jest zobowiązany do uzyskania ograniczonej ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (C).

Ikony Incoterms® 2020 – pod tym linkiem znajdują się ikony ułatwiające pracę z regułami Incoterms® 2020 – zapraszamy do korzystania!

Z kolei tutaj można znaleźć oficjalną publikację dotyczącą reguł Incoterms® 2020: https://2go.iccwbo.org/incoterms-2020-eng-config+book_version-Book/

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej