Sejm uchwalił Ustawę o fundacji rodzinnej

3 lutego 2023
Anna Urbaniak

W dniu 26 stycznia 2023 roku Sejm przyjął większość poprawek zaproponowanych przez Senat i uchwalił Ustawę o fundacji rodzinnej (dalej: „Ustawa”). O projekcie Ustawy szczegółowo pisaliśmy w naszym poprzednim wpisie.

 

W toku prac legislacyjnych Senat zaproponował wprowadzenie do pierwotnego tekstu projektu Ustawy kilkudziesięciu poprawek. Niniejszy wpis omawia najistotniejsze zmiany, które zostały przyjęte przez Sejm.

 

 

Wykonywanie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną

 

Pierwsza z istotnych poprawek polegała na doprecyzowaniu, że fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu m.in. art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa przedsiębiorców[1] w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym tylko w zakresie produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu oraz w zakresie gospodarki leśnej.

 

Wątpliwości w projekcie ustawy budziło bowiem, czy zamierzonym celem regulacji zawartej w art. 6 Ustawy było umożliwienie fundacji rodzinnej wykonywania działalności gospodarczej, o której mówi art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 Prawa przedsiębiorców, czyli działalności wyłączonej spod reżimu tej regulacji, czy też umożliwienie wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się Prawo przedsiębiorców, o ile działalność ta będzie związana z prowadzeniem działalności, do której ustawa ta nie jest stosowana (działalności rolniczej). W efekcie, doprecyzowano zakres działalności rolniczej, którą wykonywać może fundacja rodzinna oraz ograniczono tę możliwość jedynie do działalności związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

 

Warto również odnotować, że Sejm nie uwzględnił poprawki dotyczącej wyłączenia prawa pierwokupu KOWR wobec gruntów rolnych wnoszonych przez fundatora do fundacji rodzinnej.

 

Rada Ministrów przedłoży Sejmowi i Senatowi informacje o skutkach obowiązywania ustawy

 

Ponadto Rada Ministrów zobowiązana została do dokonania przeglądu funkcjonowania przepisów Ustawy, a następnie przedłożenia Sejmowi i Senatowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami ewentualnych zmian, po upływie 3 lat od wejścia w życie ustawy. Poprawka ma charakter kontrolny – celem jej jest weryfikacja czy nowa instytucja prawna jaką jest fundacja rodzinna spełnia swoje założone cele, czy potrzebne są dalsze korekty i udoskonalenia ustawy.

 

Nie będzie estońskiego CIT

 

Warto wspomnieć, że Sejm nie przyjął poprawek Senatu m.in. dotyczących wyłączenia opodatkowania nieruchomości stanowiących własność fundacji podatkiem od przychodów z budynków (tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych), jak również dotyczących możliwości stosowania estońskiego CIT przez spółki, w których fundacja rodzinna byłaby wspólnikiem. Również fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej nie będą mogli być wspólnikami (akcjonariuszami) spółki korzystającej z tzw. estońskiego CIT.

 

Ustawa została przekazana Prezydentowi. O dalszych jej losach będziemy na bieżąco informować. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, zatem już w pierwszej połowie roku.

 

***

 

Autorkami wpisu są aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW oraz Maja Dworakowska z Kancelarii RKKW.

 

[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej