Pakiet Przyjazne Prawo

29 stycznia 2021
Paula Kowalska

W 2020 r. w życie weszła część przepisów ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywana również – Pakiet Przyjazne Prawo (dalej jako: „PPP” lub „Ustawa”). Zgodnie z uzasadnieniem, celem wprowadzenia PPP było zmniejszenie obciążeń regulacyjnych oraz ułatwienie działania polskim przedsiębiorcom poprzez uproszczenie, unowocześnienie oraz ujednolicenie przepisów prawa.

 

Wybrane regulacje PPP

 

Prawo do popełnienia błędu dla nowych przedsiębiorców

Ustawodawca wprowadzając PPP znowelizował ustawę Prawo Przedsiębiorców i wprowadził nową instytucję nazwaną w uzasadnieniu projektu Ustawy – prawem do popełnienia błędu. Zgodnie z przyjętą regulacją w przypadku, gdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG, naruszy przepis prawa związany z wykonywaną działalnością, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie mandatowe lub postępowanie w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, to kara grzywny ani administracyjna kara pieniężna nie zostanie na takiego przedsiębiorcę nałożona jeżeli usunie naruszenie lub skutki wywołane tym naruszeniem w wyznaczonym przez organ terminie. W takim przypadku właściwy organ w drodze decyzji odstępuje od nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu. Możliwa jest także sytuacja, w której przedsiębiorca nie będzie w ogóle podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa. Opisana powyżej regulacja będzie miała zastosowanie do przedsiębiorcy w przeciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia przez niego działalności gospodarczej po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Od powyższej zasady w art. 21a ust. 8 ustawy Prawo Przedsiębiorców Ustawodawca przewidział wyjątki – np. prawo do błędu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy naruszenie przepisów prawa jest rażące.

 

Ograniczenia w egzekucji z majątku przedsiębiorcy

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła m.in. zwolnienie z egzekucji również dla dłużnika będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 829 pkt 5 KPC nie podlegają egzekucji pieniądze takiego dłużnika niezbędne na utrzymanie dla niego i jego rodziny przez okres dwóch tygodni.

 

Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG

Wprowadzane zmiany przewidują również znaczne ułatwienia w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych wpisanych do CEIDG. Zgodnie z dokonanymi zmianami w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nabywca takiego przedsiębiorstwa będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego organu administracji publicznej o przeniesienie na niego np. koncesji, zezwoleń itp. wydanych uprzednio dla nabywanego przedsiębiorstwa. Wniosek taki będzie mógł zostać złożony w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa, przy czym nabywca będzie musiał wykazać, że spełnia warunki do uzyskania takiej decyzji i przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnianie. Dodatkowo, wymagane jest oświadczenie, że nabywca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji i zobowiązuje się do realizowania związanych z nią obowiązków. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez kilka osób, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Warto podkreślić, że jeżeli składający wniosek przedłoży niezbędne dokumenty, to od dnia złożenia wniosku jest zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z decyzją, której przeniesienia żąda.

 

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

PPP nowelizując Ustawę o podatku od towarów i usług wydłużyło termin rozliczenia VAT w imporcie. Art. 33a ust. 1 wskazanej ustawy dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń na zasadach ogólnych. Zatem, od dnia wejście w życie artykułu nowelizującego (01.07.2020 r.), importer może rozliczać kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

 

Ułatwienia dla rzemieślników

Kolejna ważna zmiana dotyczy ułatwień dla rzemieślników. Ustawa rozszerza katalog form prowadzenia działalności gospodarczej dla rzemieślników – od 01.01.2020 r. możliwe jest wykonywanie działalności gospodarczej przez rzemieślników także w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz jednoosobowej spółki kapitałowej. Warunek wprowadzony przez Ustawodawcę wymaga jednak aby wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli członkami rodziny – małżonkiem, wstępnymi lub zstępnymi.

 

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zmiany wprowadzane przez Ustawę w Kodeksie cywilnym prowadzą do rozszerzenia ochrony konsumenckiej na niektóre czynności prawne z udziałem przedsiębiorcy (nowelizacja KC weszła w życie w dniu 01.01.2021 r.). Rozszerzona ochrona konsumencka obejmować będzie także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają umowę z innym przedsiębiorcą, ale jedynie w przypadku, gdy zawierana umowa nie będzie miała dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną charakteru zawodowego. Wprowadzone zmiany mają chronić przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG, który w zakresie dokonywanej czynności nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, bowiem nie występuje jako profesjonalista a znajduje się w pozycji analogicznej do konsumenta. W tym kontekście należy również wspomnieć o kolejnej zmianie dokonanej przez PPP, a mianowicie o nowelizacji Ustawy o prawach konsumenta, która także wejdzie w życie w dniu 01.01.2021 r. Zmiany wprowadzane do Kodeksu cywilnego oraz do Ustawy o prawach konsumenta zostaną szczegółowo omówione w kolejnym artykule.

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Paula Kowalska, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej