„Nowe” planowanie przestrzenne

24 lutego 2022
dr Adrian Sypnicki

Ministerstwo Rozwoju zakończyło prekonsultacje do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1]. Założenia projektu wskazują na szeroką nowelizację obowiązującego systemu planowania przestrzennego. Treść projektu pozwala na przyjęcie założenia, że w istocie nowelizacja wprowadza nowy system planowania przestrzennego.

 

Podstawowym założeniem nowelizacji jest przyjęcie nowego aktu planistycznego – planu ogólnego. Akt ten pozostaje zbliżony do obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przede wszystkim sporządzenie planu, tak jak i studium, ma być obligatoryjne dla obszaru całej gminy. Ponadto plan ten będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych. Podstawową różnicą między planem ogólnym a studium, jest charakter prawny planu. Plan ogólny w przeciwieństwie do studium ma mieć charakter aktu prawa miejscowego, tzn. będzie on zaliczany do aktów prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że jego postanowienia będą wiążące dla wszystkich podmiotów położonych na terenie danej gminy. Charakter ten wpływa także na instytucję decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te bowiem będą musiały być zgodne z treścią planu ogólnego. Obecnie zaś, taki wymóg nie występuje. Jest to następstwem charakteru prawnego studium, które jest jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego.

 

Proponowane zmiany wprowadzają także m.in. terminowość decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka będzie ważna przez 3 lata od momentu jej wydania. W obowiązujących regulacjach prawnych brak jest terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzony zostanie Rejestr Urbanistyczny, w którym znajdą się dokumenty powstałe w ramach procedury planistycznej, decyzje wydawane w ramach planowania przestrzennego, czy też rozstrzygnięcia organów nadzoru.

 

Projekt nowelizacji zawiera interesujące rozwiązania, które wydają się warte rozważania. Mogą one wywrzeć pozytywny wpływ na system planowania przestrzennego. W praktyce największe znaczenie może mieć zgodność decyzji o warunkach zabudowy z treścią planu ogólnego.

 

***

 

Autorem wpisu jest radca prawny dr Adrian Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

 

[1]https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym—reforma-systemu

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej