Nagranie jako dowód w postępowaniu cywilnym

19 sierpnia 2022
Paulina Winnicka

Rozwój technologiczny doprowadził do tego, że coraz łatwiejsze staje się nagrywanie rozmów toczących się między osobami, które mogą nie być świadome, że konwersacja jest utrwalana.  W postępowaniu karnym uregulowano wprost jak podchodzić do dowodów z „zatrutego drzewa”, czyli zdobytych w sposób nielegalny. Natomiast w postępowaniu cywilnym możemy liczyć jedynie na kodeksowe wskazówki.

 

Sąd w procesie cywilnym związany jest zasadą swobodnej oceny dowodów, co oznacza, że sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego (art. 233  § 1 KPC). Nie istnieje formalna hierarchia dowodów. Kwestię dowodów z nagrania porusza art. 308 KPC, który stanowi, że „Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza (…)”. Z powyższego przepisu wynika, że nagranie głosowe lub zawierające zarówno obraz, jak i dźwięk, stanowi pełnoprawny środek dowodowy. Jak jednakże wynika ze stanowisk wyrażanych w orzecznictwie oraz doktrynie, przy ocenie możliwości wykorzystania danego nagrania jako dowodu, znaczenie ma sposób jego pozyskania, a w szczególności to, czy pozyskany został legalnie — za zgodą i wiedzą nagrywanych rozmówców.

 

Jednym z ważniejszych wyroków dotyczących tej kwestii jest wyrok Sądu Najwyższego z 22.4.2016 r.[1], w którym Sąd Najwyższy odrzucił zasadę niedopuszczalności dowodu z nagrania rozmowy jedynie dlatego, że rozmówca nie wiedział, że był nagrywany, jeżeli dowód nie został uzyskany z naruszeniem art. 267 KK (nielegalne uzyskanie informacji). Ograniczenia możliwości wykorzystania takiego dowodu mogą wynikać jednak z naruszenia zasad współżycia społecznego, np. treść nagrania porusza sferę prywatną rozmówców bądź uzyskanie nagrania miało miejsce w czasie złego stanu psychicznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona.

 

Zgodnie z tezą stawianą przez Sąd Najwyższy podczas decydowania o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z takiego nagrania uzyskanego bez wiedzy rozmówcy, sąd powinien ważyć na szali prawo do sprawiedliwego procesu i tym samym wyroku wraz z prawem do prywatności nagrywanych rozmówców. Nie istnieje zasada całkowicie zakazująca przeprowadzania dowodu z takiego nagrania. Jednakże w pierwszej kolejności sąd powinien obiektywnie ocenić przydatność takiego dowodu, a następnie to, czy taki środek dowodowy uzasadnia naruszenie prawa do prywatności.

 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 22.4.2016 r., II CSK 478/15, Legalis nr 1482778.

 

***

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Paulina Winnicka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej