Kolejne dotacje dla niektórych przedsiębiorców w ramach walki ze skutkami COVID-19

17 lutego 2022

W wyniku nowelizacji[1] Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371, z późn. zm.) przedsiębiorcy z branży rozrywkowej mogą skorzystać m.in. z bezzwrotnej, jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności. Wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł jest udzielane przez starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta na podstawie umowy.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

 

Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.), których rodzaj przeważającej działalności gospodarczej stanowiła działalność określona kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 

  • 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Oceny spełnienia warunku oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 31 marca 2021 r.

 

Ponadto Rozporządzenie wskazuje, że aby uzyskać opisywaną pomoc finansową, na dzień 31 marca 2021 r. działalność gospodarcza przedsiębiorcy nie mogła być zawieszona, natomiast przychód z działalności uzyskany w  grudniu 2021 r. musiał być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. (§7a ust. 1 i 3).

 

Dotacja przyznawana jest tylko po spełnieniu wszystkich opisanych wyżej warunków łącznie.

 

Przedsiębiorcy chcący uzyskać wsparcie powinni złożyć wniosek w formie elektronicznej – mają na to czas do 15 kwietnia 2022 r.

 

Odpowiednie stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19

 

Do wniosków składanych przez przedsiębiorców zastosowanie znajdzie art. 15zze4 Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19”).

 

Zgodnie z powołanym przepisem przedsiębiorca ubiegający się o dotację musi jedynie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do jej otrzymania. Oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Kolejnym warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy wsparcia finansowego jest kontynuowanie działalności gospodarczej. Jeżeli przez okres trzech miesięcy od dnia otrzymania dotacji przedsiębiorca nie będzie wykonywał działalności gospodarczej, zobowiązany zostanie do zwrotu środków w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał pomoc. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji jest starosta, który dysponuje prawem do wydania z urzędu lub na wniosek decyzji w przedmiocie: (i) umorzenia w całości albo w części należności z tytułu zwrotu dotacji, (ii) odroczenia terminu lub (iii) rozłożenia na raty spłaty wskazanych należności.

 

W sytuacji, w której dotacja w wysokości równej lub przekraczającej 1500 zł zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, starosta może skorzystać z powyższych uprawień tylko po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty jej spłaty na skutek wydania przez wojewodę opinii negatywnej może zostać zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, będącego organem wyższego stopnia w stosunku do starosty wydającego decyzję.

 

Jeżeli zwrotowi podlegają drobne kwoty, tzn. sumy, których wysokość nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w obrocie krajowym, wówczas stają się one elementem kosztów Funduszu Pracy i nie są dochodzone.

 

Faktyczny sposób wydatkowania uzyskanych środków może być w każdej chwili poddany kontroli.  Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 starosta ma prawo sprawdzić, czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a więc na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności oraz czy przedsiębiorca wywiązał się z obowiązku właściwego dokumentowania sposobu jej wydatkowania.

 

Uzyskane środki nie podlegają egzekucji

 

W sytuacji prowadzenia przeciwko przedsiębiorcy egzekucji sądowej lub administracyjnej, wierzyciel nie może zaspokoić się ze środków pochodzących z dotacji. Wsparcie finansowe, w razie jego przekazania na rachunek płatniczy, jest wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi obawiać się, że pomimo spełnienia wszystkich warunków przewidzianych prawem do uzyskania dotacji, środki te zostaną mu następczo odebrane na skutek niewywiązania się z zobowiązań zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych.

 

***

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Klara Matusiak, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.713 z dnia 2021.04.16).

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej