Fundacja Rodzinna coraz bliżej

24 marca 2021
Karol Maciej Szymański

Właśnie rozpoczęły się konsultacje publiczne długo oczekiwanego projektu z dnia 22.03.2021 ustawy o fundacji rodzinnej („Projekt”). Jest on odpowiedzią na głosy właścicieli firm rodzinnych, które chcą zabezpieczyć przyszłość prowadzonego biznesu dla swoich sukcesorów. Przepisy planowo mają wejść w życie 01.01.2022 r.

 

Kto będzie mógł utworzyć Fundację Rodzinną?

 

Fundacja Rodzinna będzie zupełnie nowym podmiotem funkcjonującym w obrocie gospodarczym, który nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1. Projektu: Fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która Fundację Rodzinną będzie mogła powołać do życia na podstawie oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (w obu przypadkach wymagana będzie forma aktu notarialnego). Jak wskazuje się w istocie rozwiązań ujętych w Projekcie – Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana.

 

Działanie Fundacji Rodzinnej

 

Fundacja winna zostać wyposażona w majątek będący mieniem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (własność i inne prawa majątkowe) jak np. prawa udziałowe fundatora w spółkach prawa handlowego, zaś osoby wskazane przez fundatora staną się jej beneficjentami. W kręgu beneficjentów Fundacji Rodzinnej znaleźć będą mogły się osoby fizyczne lub organizacja pożytku publicznego. Z dochodów i majątku fundacji będzie można finansować np. koszty ich utrzymania, kształcenia lub cele statutowe (w przypadku organizacji). Minimalna wartość mienia przeznaczonego na realizację celów fundacji, które fundator będzie musiał wnieść, wynosić musi 100.000 zł.

 

Zgodnie z Projektem, Fundacją Rodzinną kierować ma zarząd, a nadzór powierzony zostanie Radzie Protektorów (w przypadku ponad 25 beneficjentów jej ustanowienie będzie obowiązkowe). Ponadto Projekt przewiduje, że w Fundacji Rodzinnej funkcjonować będzie Zgromadzenie Beneficjentów, w skład którego wejdą beneficjenci, którym w statucie przyznano uprawnienie do uczestnictwa w tym organie.

 

Co istotne Projekt nie przewiduje możliwości wykonywania przez Fundację Rodzinną działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Założenie to znajduje uzasadnienie m.in. w tym, że działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem, którego wystrzeganie się było założeniem przy tworzeniu Fundacji Rodzinnej powołanej do ochrony majątku. Fundacja będzie mogła jednak np. inwestować w akcje i udziały innych firm lub w inne papiery wartościowe.

 

Kwestie podatkowe

 

Należy przede wszystkim podkreślić, że majątek wnoszony przez fundatora, przeznaczony na realizację celów Fundacji Rodzinnej, nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jednakże sama działalność operacyjna fundacji ma być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%.

 

Podobnie dochody samego fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej (tj. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb) otrzymane z Fundacji Rodzinnej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), w tej części w jakiej zostaną sfinansowane z mienia wniesionego do fundacji przez fundatora oraz dochodów z tego mienia. Pozostałe osoby lub podmioty zobowiązani będą do uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Takie też zasady opodatkowania mają dotyczyć nabycia mienia fundacji rodzinnej w związku z jej likwidacją.

 

Z Projektem oraz jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

 

W przypadku chęci omówienia możliwości jakie da Fundacja Rodzinna w zakresie ewentualnej strukturyzacji majątku rodzinnego Kancelaria RKKW pozostaje do Państwa dyspozycji – zachęcamy do kontaktu pod adresami: karol.szymanski@rkkw.pl bądź piotr.letolc@rkkw.pl.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej