Kancelaria RKKW -KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt – już po raz ósmy – zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2019 -2021 – wraz z ich omówieniem.

 

Naszym celem było, aby komentarze do wybranych orzeczeń Sadu Najwyższego miały jak największą wartość praktyczną – jakże bowiem często judykatura pomaga prawnikom, gdy analiza prawa stanowionego nie jest wystarczająca do jednoznacznego rozwiązania konkretnego problemu prawnego.

 

Monitor Prawniczy nr 1/2023 Wydawnictwa C.H.Beck

 

POBIERZ DODATEK

 

SPIS TREŚCI

 • Udzielenie przez zależną spółkę z o.o. poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu spółki dominującej, dr Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
 • Następstwo procesowe przy podziale przez wydzielenie, Krzysztof Wróbel, Piotr Letolc
 • Skutki nabycia udziałów w spółce przez małżonka, którego obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska, Damian Dworek, Anna Urbaniak
 • Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym, Dariusz Kulgawczuk, Katarzyna Półtorak
 • Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, Marcin Michalik, Aneta Pankowska
 • Sporządzenie spisu inwentarza a status prawny składników majątkowych, Łukasz Lipski, Łukasz Sieczka
 • Skutki przeoczenia terminu na przerejestrowanie spółki wpisanej w dawnym rejestrze handlowym do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, Karol Maciej Szymański, Anna Urbaniak
 • Wpływ odroczenia terminu spełnienia świadczenia na bieg terminu przedawnienia, Jarosław Szewczyk, Aleksander Skirpan
 • Połączenie przez przejęcie spółek prawa handlowego, którego dalszym następstwem jest przejście na spółkę przejmującą udziałów w użytkowaniu wieczystym, Marcin Jasiński, Pola Sarnowska-Ricci
 • Konsekwencje złożenia spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości, Adriana Płatek, Piotr Letolc
 • Termin wskazany w art. 584 KSH ma charakter prekluzji sądowej, Krzysztof Wróbel, Adriana Płatek
 • Zanegowanie skutków prawnych uchwały sprzecznej z ustawą, Kornelia Łuczejko
 • Zawieszenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a możliwość podejmowania uchwał bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, Kornelia Łuczejko
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki, Maria Anna Czaińska, Anna Urbaniak
 • Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników, Katarzyna Sieliwonik
 • Sadowa ocena interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności uchwały rady nadzorczej, Dariusz Kulgawczuk
 • Przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 296 KK a konieczność ustalenia okoliczności wyrządzonej szkody, Krzysztof Sobieski, Marcin Olchowicz
 • Zastrzeżenie przez strony szczególnej formy czynności prawnej a skutki jej niezachowania, Krzysztof Wróbel, Justyna Przybyłek
 • Warunki uznania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa za przestępstwo, Marcin Jasiński, Mateusz Zwoliński
 • Skutki sądowego stwierdzenia nieważności uchwały wspólników w sprawie wypłat dywidendy, Konrad Oleszczuk, Piotr Frelak
 • Przerejestrowanie przedwojennej spółki kapitałowej – ustalanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego; zakres kognicji sądu rejestrowego, Mateusz Zwoliński, Piotr Letolc

 

____

 

pod red. Radosława L. KwaśnickiegoPiotra Letolca

 

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej