Alert Prawny 2/2020

28 lutego 2020

W dniu 01.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów

W dniu 01.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

W dniu 14.02.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

W dniu 15.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 15.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

W dniu 15.02.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W dniu 18.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

W dniu 20.02.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W dniu 21.02.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

W dniu 22.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

W dniu 27.02.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 29.02.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej