Alert Prawny 11/2019

30 listopada 2019

02.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2019 poz. 1985)

04.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne (Dz.U. 2019 poz. 1687)

04.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. 2019 poz. 2084)

07.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469)

07.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 1466)

09.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. 2019 poz. 2174)

13.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019 poz. 2186)

14.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087)

20.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 2128)

22.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2019 poz. 2295)

23.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2166)

23.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2170)

29.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200)

29.11.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz.U. 2019 poz. 2321)

30.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 2088)

30.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2089)

30.11.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217)

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej