Projekt kolejnej nowelizacji KSH

4 kwietnia 2022
Anna Urbaniak

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem jest m.in. ułatwienie spółkom utworzonym zgodnie z porządkiem prawnym państw członkowskich UE prowadzenie działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez zapewnienie im narzędzi prawnych w celu dokonywania zmian organizacyjnych, tj. wprowadzenie jednolitych ram prawnych dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz zmiany dotyczące połączeń transgranicznych oraz poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

 

Powyższe wynika z konieczności implementacji dyrektywy 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz.U.UE.L.2019.321.1 z dnia 2019.12.12; dalej jako: „Dyrektywa 2019/2121”) oraz z konieczności uzupełnienia implementacji dyrektywy 2019/1151 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w sprawie spółek (Dz.U.UE.L.2019.186.80 z dnia 2019.07.11; dalej jako: „Dyrektywa 2019/1151”).

 

Projekt m.in. przewiduje przepisy ochronne, w odniesieniu do następujących grup podmiotów, których interesy w wyniku transgranicznego przekształcenia mogłyby zostać naruszone:

 

 • wspólnicy (akcjonariusze) mniejszościowi;
 • wierzyciele;
 • pracownicy spółki.

 

W zakresie mechanizmów ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych projekt przewiduje rozwiązania polegające na:

 

 • zapewnieniu możliwości składania uwag przez wspólników (akcjonariuszy) do planu danej operacji transgranicznej;
 • zapewnienie sporządzenia sprawozdania dla wspólników (akcjonariuszy), określającego skutki danej operacji transgranicznej dla wspólników;
 • zapewnieniu wspólnikom (akcjonariuszom) otrzymania oszacowanego przez niezależnego biegłego wynagrodzenia za udziały (akcje) o wartości równej wartości ich udziałów (akcji).

 

W zakresie mechanizmów ochrony wierzycieli w projekcie zawarto m.in. następujące rozwiązania:

 

 • możliwość złożenia do sądu wniosku wierzyciela o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń roszczeń;
 • możliwość składania przez wierzyciela uwag do planu danej operacji transgranicznej;
 • przewidziana w Dyrektywie 2019/2121 możliwość wszczęcia postępowania przez wierzyciela przeciwko spółce również w państwie członkowskim siedziby spółki przekształconej, w terminie dwóch lat od daty przekształcenia transgranicznego;
 • przewidziana w Dyrektywie 2019/2121 zasada solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy roszczenie wierzyciela spółki podlegającej podziałowi nie zostanie zaspokojone przez spółkę, której przydzielone jest zobowiązanie.

 

Środki ochronne w odniesieniu do pracowników przewidziane w projekcie to m.in.:

 

 • zapewnienie możliwości składania uwag przez pracowników do planu danej operacji transgranicznej;
 • zapewnienie sporządzenia sprawozdania dla pracowników, określającego skutki prawne danej operacji transgranicznej dla pracowników;
 • zapewnienie możliwości złożenia przez nich opinii na temat powyższego sprawozdania.

 

Ponadto w projekcie znalazły się środki służące wykonaniu wyroku TSUE w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo oraz prowadzące do implementacji założeń przewidzianych w Dyrektywie 2019/2121 oraz w Dyrektywie 2019/1151. Środki te:

 

 • przeciwdziałać mają wykorzystaniu transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółki w celu naruszenia, nadużywania lub obejścia prawa;
 • zapewnić mają spółkom możliwość przeniesienia siedziby z jednego do drugiego państwa członkowskiego bez przeprowadzania likwidacji spółki;
 • umożliwienie wymiany informacji o zakazach sprawowania funkcji kierowniczych pomiędzy rejestrami państw członkowskich UE (EOG) w celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu w ramach jednolitego runku.

 

Powyższe mechanizmy wpłynąć mają w swoim założeniu na zmniejszenie stopnia zróżnicowania regulacji w ramach jednolitego rynku, który prowadził dotychczas do dużych dysproporcji w poziomie konkurencji w państwach członkowskich. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości (projektodawca), rozwiązania przewidziane w projekcie ponadto zmierzać mają do uproszczenia procedur reorganizacji spółek oraz ułatwić transformacje polskich spółek, wprowadzając analogiczne do przewidzianych w procedurach transgranicznych rozwiązania (łączenia uproszczone i podział przez wyodrębnienie).

 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

 

***

 

Autorami wpisu są aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW oraz Jan Ośka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej