Departament Prawa Nowych Technologii Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw informatycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów w zakresie korzystania z IT oraz nowych technologii. Poniżej prezentujemy główne obszary działalności departamentu w tym zakresie:

  • opracowywanie oraz negocjacje umów wdrożeniowych systemów komputerowych (m.in. w metodyce waterfall oraz agile), umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania w ruchu systemów komputerowych i innych zawieranych przez podmioty z sektora nowych technologii;

  • kompleksowe doradztwo prawne związane z transferem technologii oraz komercjalizacją praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe);

  • opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii;

  • opracowywanie wzorców umownych wykorzystywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (regulaminy świadczenia usług, cenniki);

  • doradztwo przy opracowaniu oraz wdrażaniu standardów ochrony informacji i danych osobowych;

  • przeprowadzanie audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w przedsiębiorstwie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii związanych z ochroną własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie;

  • opracowywanie oraz negocjacje umów badawczo-rozwojowych;

  • doradztwo związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz dotacji w związku z inwestycjami ponoszonymi na innowacje;

  • reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed GIODO;

  • kompleksowa obsługa sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz wykonywania umów w branży IT.