Departament Prawa energetycznego Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw energetycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów z sektora energetycznego. Poniżej prezentujemy główne obszary działalności departamentu w tym zakresie:

  • reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed URE, jako regulatorem oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, również na etapie sądowym względnie sądowo-administracyjnym;

  • wsparcie prawne klientów w ramach planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych, w szczególności w zakresie budowy konwencjonalnych bloków energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, jak i elektrowni wiatrowych czy też linii elektroenergetycznych;

  • usługi prawne związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod obiekty infrastruktury energetycznej na drodze administracyjnej jak i cywilnoprawnej;

  • prowadzenie audytów due diligence przedsiębiorstw energetycznych oraz wsparcie Klientów w ramach procesów nabycia przedsiębiorstw branży energetycznej, również w odniesieniu do różnych form pozyskania finansowania na realizacje inwestycji w tym zakresie;

  • wsparcie prawne klientów w ramach przygotowania, negocjowania oraz nadzoru nad wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki, w tym w szczególności umów przyłączeniowych, związanych ze sprzedażą nośników energii;

  • reprezentowanie klientów w sporach związanych z realizacją umów zawierających w ramach działalności w branży energetycznej;

  • sporządzanie na rzecz klientów analiz oraz opracowań w kwestiach związanych z prawem energetycznym.

Specjaliści z zakresu "Prawo Energetyczne"