Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami sądowymi (w tym arbitrażowymi) i administracyjnymi. Doradzamy od momentu (zapowiedzi) powstania sporu aż do jego definitywnego rozstrzygnięcia i skutecznego wyegzekwowania praw Klientów. Pomagamy przygotować się do sporu, dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia założonych celów oraz wykorzystać je w sposób, który zapewnia Klientom najlepszą ochronę ich interesów. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, urzędami i izbami skarbowymi
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą
  • reprezentacja Klientów i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych

Specjaliści z zakresu "Postępowania Sądowe i Administracyjne. Arbitraż"