W ramach świadczonych usług  gwarantujemy kompleksową obsługę związaną z ochroną danych osobowych.  Oferujemy bieżące doradztwo prawne oraz przeprowadzamy procesy dostosowania systemu ochrony danych osobowych w organizacji do wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach, w szczególności RODO. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO („analiza luki”)
  • wydawanie rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO
  • identyfikacja ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawanie rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń
  • stworzenie lub dostosowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania system informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych etc.
  • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych
  • pomoc w bieżącym kontakcie z organem nadzoru
  • sporządzanie opinii prawnych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych