Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie kompleksowego wsparcia regulacyjnego (w tym compliance) na rzecz podmiotów działających w sektorze rynku kapitałowego, takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz firmy inwestycyjne, w tym podmiotów działających w branży nowych technologii (FinTech). 

Eksperci Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów nadzorowanych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów z nimi współpracujących, tj. banków oraz instytucji płatniczych.

Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych o uzyskanie zezwoleń na utworzenie lub rozszerzenie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
  • reprezentowanie podmiotów rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
  • wsparcie prawne w zakresie rozpoczęcia przez polskie i zagraniczne podmioty rynku kapitałowego działalności transgranicznej;
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego, w tym bieżące usługi doradcze na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność maklerską w zakresie wykonywania przez nie obowiązków informacyjnych, sporządzania regulacji wewnętrznych, compliance, a także we wszelkiej innej bieżącej działalności;
  • kompleksowe wsparcie w zakresie implementacji przepisów prawa; zespół Kancelarii posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wdrażania takich regulacji jak MiFID II, UCITS/ZAFI, MAR, EMIR czy AML;
  • sporządzanie ekspertyz oraz opinii prawnych z zakresu prawa instrumentów finansowych oraz działalności instytucji finansowych na rynku kapitałowym;
  • wsparcie prawne podmiotów rynku kapitałowego oraz finansowego w zakresie transakcji dokonywanych w ramach ich działalności (np. umowy oparte na standardzie ISDA, umowy brokerskie i dystrybucyjne).

Specjaliści z zakresu "Fundusze Inwestycyjne i Regulacje Rynków Kapitałowych"