Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, programowaniem, wdrażaniem i kontrolą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje o możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Obsługujemy zarówno przedsiębiorców aplikujących o wsparcie czy też już realizujących projekty, jak również jednostki samorządu terytorialnego i podmioty publiczne. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

 • monitorowanie programów i działań pomocowych
 • pozyskiwanie dofinansowania (sporządzanie wniosków o dofinansowanie)
 • wsparcie w realizacji dofinansowanych projektów (obsługa rozliczeń i płatności, opiniowanie zgodności zamówień w projekcie; wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi m.in. w zakresie ustaleń pokontrolnych, nieprawidłowości, modyfikacji projektu)
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach odwoławczych i sądowych dotyczących funduszy europejskich (m.in. postępowania dot. negatywnej oceny, postępowania dot. zwrotu środków, pomniejszenia płatności, odmowy wypłaty dofinansowania)
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć, decyzji o zwrocie dofinansowania / korekt finansowych
 • sporządzanie opinii prawnych z wybranych zagadnień prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego funduszy europejskich
 • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez Instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów systemu realizacji związanych z dystrybucją środków europejskich.

Specjaliści z zakresu "Fundusze Europejskie i Finansowanie Innowacji"

 • adwokat Aleksander Szalecki
  lp.wkkr@ikcelazs.rednaskela