Oferta

Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów. Dzięki temu wspólnie rozwiązujemy doraźne problemy oraz zapobiegamy ich powstawaniu w przyszłości. Współtworzymy również strategie rozwoju.

Indywidualne podejście do Klientów i bliski z nimi kontakt pozwala nam na odejście od tzw. „utartych schematów” doradztwa. Wieloletnia praktyka dowodzi, że jest to rozwiązanie optymalne. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksowe wsparcie zarówno na gruncie prawa polskiego, jak też i obcych porządków prawnych.

Obszary praktyki kancelarii

Prawo Spółek

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Oferujemy także wsparcie prawne przy ich restrukturyzacji oraz w zakresie umów wspólników/akcjonariuszy. Doradzamy przy opracowywaniu tzw. umów holdingowych oraz umów o współpracy dla grup kapitałowych.

Więcej informacji
Spory Korporacyjne

Jako wiodąca Kancelaria na tej płaszczyźnie, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie sporów korporacyjnych: zarówno po stronie spółek, jak i akcjonariuszy (większościowych i mniejszościowych). Doradzamy w obronie przed wrogimi przejęciami oraz szantażem korporacyjnym. Mamy rozległe doświadczenie m. in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji a także sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Więcej informacji
Fuzje i Przejęcia (M&A)

Świadczymy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), także w przypadku akwizycji zagranicznych. Obsługujemy zarówno prywatnych inwestorów, fundusze inwestycyjne oraz grupy kapitałowe, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity.

Oferujemy wsparcie prawne transakcji zarówno z perspektywy sprzedawcy (m.in. począwszy od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia), jak i kupującego (m.in. przy badaniu przedmiotu transakcji - due diligence). Doradzamy w zakresie przygotowania i negocjacji umów nabycia praw udziałowych lub aktywów (SPA), uzyskania stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji.

Więcej informacji
Rynek Kapitałowy

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rynku kapitałowego m.in. na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych (także w zakresie wezwań) spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Wspieramy proces dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Więcej informacji
Postępowania Sądowe i Administracyjne. Arbitraż

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami sądowymi (w tym arbitrażowymi) i administracyjnymi. Doradzamy od momentu (zapowiedzi) powstania sporu aż do jego definitywnego rozstrzygnięcia i skutecznego wyegzekwowania praw Klientów. Pomagamy przygotować się do sporu, dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia założonych celów oraz wykorzystać je w sposób, który zapewnia Klientom najlepszą ochronę ich interesów.

Więcej informacji
Własność Intelektualna. Nieuczciwa Konkurencja

Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe), ochrony praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne zorientowane na wsparcie Klientów na każdym etapie związanym z ochroną i naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności w zakresie konstruowania oraz negocjowania umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa własności intelektualnej, czy też dochodzenia roszczeń związanych z ich naruszeniem.

Więcej informacji
Bankowość i Finanse

Doradzamy przy wyborze optymalnych form finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) oraz przy skomplikowanych transakcjach finansowych, w tym finansowaniu fuzji i przejęć (acquisition finance), wykupów menedżerskich (MBO - Management Buy Out) oraz lewarowych (LBO - Leveraged Buy Out). Doradzamy przy umowach kredytowych, pożyczkowych oraz pozyskiwaniu finansowania z emisji obligacji (w tym zamiennych, partycypacyjnych i przychodowych).

Zajmujemy się pozyskiwaniem kapitału od państwowych instytucji wspierających rozwój polskiej gospodarki, w tym Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych oraz istniejących wymogów regulacyjnych (MiFID, EMIR).

Więcej informacji
Nieruchomości i Inwestycje

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie pojedynczych oraz całych portfeli nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe/biurowe (nabywanie gruntów, proces inwestycyjny, komercjalizacja), negocjowanie umów najmu (biura, magazyny, itp.).

Zajmujemy się również sprawami związanymi z prawnymi aspektami urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniami administracyjnymi związanymi z procesem inwestycyjnym. Przeprowadzamy także badania due diligence oraz sporządzamy opinie prawne dla celów zarówno nabywania, jak i finansowania nieruchomości.

Więcej informacji
Podatki

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności planowanie i optymalizację podatkową transakcji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Reprezentujemy naszych Klientów w każdym stadium postępowań kontrolno-podatkowych oraz sądowo-administracyjnych.

Więcej informacji
Prawo Antymonopolowe. Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów pod kątem ryzyk naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję, ochrony praw konsumentów, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy wsparcie prawne zarówno na etapie wstępnej analizy planowanych działań, jak i następczej oceny dokonanych czynności. Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a następnie przed sądami.

Więcej informacji
Prawo Energetyczne

Oferujemy wsparcie prawne dla przedsiębiorstw energetycznych we wszelkich aspektach ich działalności. Świadczymy również usługi na rzecz innych podmiotów z sektora energetycznego.

Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia prawnego klientów między innymi w ramach: planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych, w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii; pozyskiwania oraz regulowania praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod infrastrukturę energetyczną; wszelkich postępowań przed URE oraz innymi organami administracji, tak na etapie administracyjnym, jak i sądowym; przygotowania, negocjowania oraz wykonywania wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki; przygotowania analiz oraz opracowań związanych z prawem energetycznym.

Więcej informacji
Upadłość i Restrukturyzacja

W ramach doradztwa na gruncie – znacząco zmienionego od 2016 r. - prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, świadczymy kompleksowe usługi na rzecz dłużników oraz wierzycieli w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie prowadzenia pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Więcej informacji
Prawo Pracy

Oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji.

Więcej informacji
Prawo Nowych Technologii

Oferujemy wsparcie prawne dla przedsiębiorstw w zakresie oferowania oraz korzystania z nowych technologii. Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, obsłudze sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz zawierania i wykonywania umów w branży IT.

Specjaliści Kancelarii RKKW to pasjonaci nowych technologii posiadający dogłębną wiedzę techniczną, umożliwiającą pełne zrozumienie potrzeb Klientów oraz skuteczne i kreatywne rozwiązanie nietypowych problemów prawnych.

Więcej informacji
Umowy (Kontrakty)

W ramach doradztwa związanego z prawem umów (kontraktów) oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów w procesie negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania, także na drodze postępowania sądowego.

Więcej informacji
Prawo Karne ("white collar crime")

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Zapewniamy ocenę ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego.

Więcej informacji
Zamówienia Publiczne i PPP

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z udzielaniem zamówień, w tym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, jak również ofert. Opracowujemy umowy konsorcjum i umowy partnerstwa publiczno – prywatnego, a także badamy możliwości spełnienia warunków zamówienia. Obsługujemy zarówno podmioty aplikujące o udzielenie zamówienia (uczestników), jak również zamawiających.

Więcej informacji
Fundusze Europejskie i Finansowanie Innowacji

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, programowaniem, wdrażaniem i kontrolą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Obsługujemy zarówno przedsiębiorców aplikujących o wsparcie czy też już realizujących projekty, jak również jednostki samorządu terytorialnego i podmioty publiczne.

Więcej informacji
Ochrona Środowiska

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska. Wspieramy klientów w tym zakresie podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, transakcji kapitałowych i przejmowania (sprzedaży) majątku, a także podczas bieżącej działalności gospodarczej oddziałującej na środowisko. Wskazujemy ryzyka środowiskowe, proponujemy optymalne rozwiązania i rekomendujemy scenariusze działań naprawczych, które chronią interes klienta.

Więcej informacji
Sprawy Osobiste. Sukcesja w Biznesie

Oprócz zapewniania szerokiego wachlarza wsparcia prawnego naszym Klientom biznesowym, wychodzimy naprzeciw także wyzwaniom w zakresie spraw życia codziennego. Nasi Klienci oraz członkowie ich rodzin mogą liczyć z naszej strony na kompleksowe doradztwo prawne także w obszarze prawa prywatnego i rodzinnego, w tym na płaszczyźnie wyzwań związanych z biznesową sukcesją.

Więcej informacji
Ochrona danych osobowych

W ramach świadczonych usług  gwarantujemy kompleksową obsługę związaną z ochroną danych osobowych. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne („analiza luki”) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami , w szczególności  RODO, opracowujemy strategię i harmonogram działań dostosowujących, a także wspieramy we wdrożeniu niezbędnych zmian, przygotowujemy niezbędną dokumentację, wydajemy rekomendacje w zakresie zabezpieczeń danych oraz przeprowadzamy wewnętrzne szkolenia dla pracowników.

Więcej informacji