01 Marzec 2016

W MPH piszemy o reformie corporate governance z elementami małej rewolucji

Karol Szymański, Radosław L. Kwaśnicki

Zasady corporate governance nie powinny przybierać postaci statycznego zbioru reguł postępowania korporacyjnego, który - sformułowany raz - będzie miał charakter nienaruszalny.

Doświadczenia zebrane w związku ze sposobem funkcjonowania emitentów uczestniczących w krajowym obrocie zorganizowanym dały asumpt do ponownej dyskusji o aktualności dobrych praktyk obowiązujących na polskim rynku kapitałowym. Efektem nawiązania szerokiego dyskursu, prowadzonego z udziałem podmiotów zainteresowanych problemem ładu korporacyjnego w spółkach, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stał się nowy zbiór dobrych praktyk spółek notowanych w ramach wskazanej platformy. Zmiany zaproponowane w przyjętej wersji kodeksu corporate governance mają charakter ewolucyjny, choć miejscami można doszukać się w nich elementów małej rewolucji..

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, „Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji”, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2015.