01 Październik 2015

W MPH piszemy o jednomyślności akcjonariuszy w statucie S.A.

Radosław L. Kwaśnicki, Agnieszka Nalazek, Joanna Polakowska

Statuty spółek akcyjnych przewidują, w przypadku niektórych (a niekiedy nawet wszystkich) uchwał walnego zgromadzenia, wymóg dotyczący kworum lub większości głosów sformułowany w ten sposób, że de facto uchwała może być powzięta jedynie w przypadku jednomyślności lub obecności wszystkich akcjonariuszy.

Dopuszczalność inkorporowania takich postanowień w statucie budzić jednak może poważne wątpliwości. W takim przypadku zastosowanie znaleźć mogą przepisy prawa, które – co do zasady – nie przewidują (w ogóle) kworum oraz wymagają (jedynie) bezwzględnej większości głosów dla uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, „Wymóg sensu largo jednomyślności akcjonariuszy w statucie spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego nr 1/2015