Umorzenie postępowania w sprawie nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

Klient Kancelarii RKKW został obwiniony o to, że jako Prezes Zarządu spółki działającej w branży FinTech zatrudniał nielegalnie cudzoziemców. W ramach toczącego się postępowania obrońcy Klienta przedstawili szeroką argumentację przemawiającą za zasadnością umorzenia postępowania. Sąd I instancji stwierdził, że podniesiona przez obrońców argumentacja zasługiwała w pełni na uwzględnienie.

 

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania, w ślad za argumentacją obrony, Sąd wskazał m.in. że w zakresie zarzutu dotyczącego nielegalnego zatrudniania obywateli państw trzecich, wprawdzie zasadą jest, że w przypadku zawarcia umowy i świadczenia pracy przez cudzoziemca wymagane jest uzyskanie zgody właściwego wojewody, to przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. dopuszczają wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest, powołany przez obronę § 1 pkt 15 ww. aktu, zgodnie z którym powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium naszego kraju bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w sytuacji, gdy cudzoziemiec jest absolwentem m.in. stacjonarnych studiów wyższych. Drugim wyjątkiem, na który w toku postępowania powoływała się obrona, są toczące się postępowania administracyjne dotyczące pozwolenia na pobyt czasowy, potwierdzone stemplem w paszporcie.

 

Sąd przyjął również za w pełni zasadną argumentację obrony w zakresie pozostałych czynów mających polegać na zatrudnianiu przez Klienta osób na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zdaniem oskarżenia publicznego powinna być zawarta umowa o pracę. Obrona zwróciła uwagę Sądu na to, że umowy cywilnoprawne zostały zawarte przed okresem objętym zarzutami postawionymi Klientowi. W ślad za stanowiskiem Sądu Najwyższego, obrona argumentowała, że ramy postępowania zakreśla zdarzenie faktyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie każdy element tego opisu z osobna.  Obrońcy  podkreślili więc, że o ile kwalifikacja prawna czynu wskazanego przez oskarżyciela nie jest dla Sądu wiążąca, to opis czynu, który zawiera w sobie określenie czasu zdarzenia już tak. W ten bowiem sposób oskarżyciel zakreśla granice przedmiotowe oskarżenia, poza które, zgodnie z zasadą skargowości (art. 14 § 1 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 8 Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia), sądowi wykroczyć nie wolno.

 

Z powyższych względów, z uwagi na brak znamion czynów zabronionych, Sąd I instancji umorzył toczące się postępowanie w odniesieniu do wszystkich czynów zarzucanych Klientowi. Oskarżyciel publiczny odstąpił od wniesienia apelacji w przedmiotowej sprawie. Postanowienie jest prawomocne.

 

Klienta w postępowaniu przed Sądem reprezentował adw. Marcin Olchowicz pod nadzorem Partnera w Kancelarii RKKW adw. dr Jarosława Szewczyka.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej