Uchylenie i odmowa udzielenia zabezpieczeń p-ko Klientom RKKW w wielowątkowym sporze budowalnym, cywilnym i spółkowym

W ciągu ostatnich paru miesięcy Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił dwa zabezpieczenia orzeczone w sprawie o zapłatę w wielowątkowym sporze związanym z zagraniczną inwestycją budowalną a także oddalił trzy wnioski o zabezpieczenie, które złożył ten sam przeciwnik, wszystkie skierowane p-ko powiązanym ze sobą osobowo lub kapitałowo Klientom RKKW.

 

Podstawowe roszczenie zostało sformułowane przeciwko Klientowi RKKW, spółce z branży budowalnej, przez generalnego wykonawcę, którego rachunek bankowy został obciążony przez inwestora kwotą 3.800.000 euro w związku z realizacją przez niego gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot zaliczki. Generalny wykonawca wywodził, że na skutek niewykonania przez podwykonawcę jego zobowiązań wynikających ze stosownych umów Klient RKKW jest odpowiedzialny za niepowodzenie inwestycji oraz pociągnięcie go z gwarancji bankowej.

 

Początkowo Sąd Okręgowy w Łodzi udzielił zabezpieczenia przedmiotowego roszczenia i nawet na wniosek powoda wydał zabezpieczenie dalej idące. Na skutek jednak wniosku o uchylenie prawomocnego już zabezpieczenia i zażalenia na drugie, nieprawomocne jeszcze postanowienie o zabezpieczeniu Sąd uchylił prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu i oddalił kolejny wniosek w tym przedmiocie. Nadto Sąd oddalił następny (trzeci) wniosek przeciwnika o udzielenie dalej idącego zabezpieczenia tego samego żądania.

 

Ponadto w innym postępowaniu – o zapłatę ponad 16.000.000 zł z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza ww. spółki z branży budowlanej, oddalono wniosek o zabezpieczenie wskazanego  roszczenia pieniężnego p-ko drugiemu Klientowi RKKW, powiązanemu osobowo ze wspomnianą wyżej spółką.

 

Wreszcie Sąd Okręgowy w Łodzi nie uwzględnił również wniosku przeciwnika p-ko Mandantom RKKW powiązanym ze wskazaną spółką o zabezpieczenie z kolei roszczenia o zakazanie prowadzenia działań naruszających zakaz konkurencji wynikający z umowy spółki osobowej oraz zasądzenie kwoty 10.000.000 zł tytułem rzekomo bezpodstawnie uzyskanych przez Klientów RKKW korzyści i 2.000.000 zł tytułem naprawienia szkody rzekomo wyrządzonej przez Mandantów RKKW.

 

We wskazanych postępowaniach od samego początku zaangażowany był zespół RKKW kierowany przez radcę prawnego Dariusza Kulgawczuka, partnera RKKW w składzie: aplikant adwokacki Aleksandra Ługowskaradca prawny Dagmara Błaszkiewicz.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej