Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

Przeciwko Klientowi Kancelarii RKKW została wniesiona seria powództw o zapłatę przeciwko funduszowi inwestycyjnemu przez spółkę zajmująca się zarządzaniem wielomilionowym portfelem wierzytelności.

 

Zarządzający starał się de facto uzyskać dodatkowe wynagrodzenie, przewyższające świadczenie, które wynikało wprost z kontraktu zawartego przez Klienta RKKW, stosując kreatywną wykładnię umowy wiążącej strony.

 

W toku postępowania prawnicy RKKW podkreślali przede wszystkim, że umowa między stronami – wysoko wyspecjalizowanymi podmiotami, miała charakter profesjonalny oraz była sporządzona w sposób dokładny szczegółowy i wyczerpujący. Zwracali również uwagę na fakt, że z żadnego z postanowień umowy nie wynikało uprawnienie zarządzającego portfelem do uzyskiwania spornego świadczenia.

 

Argumenty prawników z Kancelarii RKKW zostały najpierw w pełni podzielone przez Sąd I instancji, który w listopadzie 2022 r. oddalił powództwo. Sąd II instancji zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego i w całości oddalił apelację strony przeciwnej.

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd Okręgowy wskazał, że z żadnego z postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami sporu nie wynika wprost, iż stronie powodowej należy się sporne świadczenie, a w myśl jej postanowień, każde świadczenie musiało być wyraźnie wskazane w umowie. Sąd podkreślił również znaczenie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego reguł wykładni umów. W myśl licznych orzeczeń SN – wykładnia umowy nie może prowadzić do wniosków będących oczywiście sprzecznymi z jej literalnym brzmieniem – a na tym bezzasadnym twierdzeniu w istocie opierała się argumentacja strony przeciwnej.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Obsługą prawną Klienta RKKW w ww. sprawie zajmowali się: r.pr. Dariusz Kulgawczuk – Partner RKKW  oraz r.pr. Maria Czaińska – Counsel, przy wsparciu Augustyna Żurawskiego – Asystenta Prawnego.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej