20 Marzec 2017

Sukces Kancelarii RKKW na gruncie aspektów karnych nieuczciwej konkurencji

Aneta Pankowska

Warszawski sąd uwzględnił zażalenie Kancelarii RKKW i uchylił postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sprawa dotyczy naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta RKKW przez byłych pracowników w związku podjęciem działalności konkurencyjnej. Klient, działający w branży nowych technologii, posiada bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa informacji cennych gospodarczo. W dokumentach składających się na politykę bezpieczeństwa, precyzyjnie określono, które informacje traktowane są przez przedsiębiorcę jako poufne lub tajne. Każdy z pracowników Klienta obowiązany jest do zachowania w poufności informacji poufnych i tajnych do których uzyskuje dostęp. Pomimo tak restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa, zaistniała sytuacja wskazująca bezpośrednio na przekazanie oraz dalsze wykorzystanie chronionych informacji handlowych w ramach konkurencyjnego podmiotu.

Stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W efekcie by mówić o prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa, określona informacja nie tylko musi posiadać wartość gospodarczą dla danego przedsiębiorcy, lecz również przedsiębiorca musi zapewnić należyte środki ochrony takich informacji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ujawnienie innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, co wyrządza szkodę przedsiębiorcy, stanowi przestępstwo, o ile wyrządza szkodę przedsiębiorcy.

Organ postępowania przygotowawczego umorzył jednak dochodzenie w tej sprawie, uznając, że nie doszło do wypełnienia ustawowych znamion czynu zabronionego.

Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone zażaleniem. Sąd podzielił argumentację Kancelarii RKKW, iż w sprawie doszło do naruszenia regulacji ochronnych, skonstruowanych przez Klienta, a obowiązujących jej pracowników. Podważył także ustalenia Prokuratury, jakoby przedmiotem ujawnienia nie były informacje poufne, a także że w sprawie doszło do wyrządzenia przedsiębiorcy szkody. W efekcie zaskarżone postanowienie zostało uchylone, a Prokuratura zobowiązana została do przeprowadzenia postepowania i podjęcia dalszych czynności dowodowych.

„Efektywna ochrona informacji cennych gospodarczo jest kluczowa z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego organy ściągania powinny przykładać należytą wagę do przestępstwa ujawnienia tajemnicy, nie zapominając, że kluczową przesłanką w tym zakresie jest wdrożenie w przedsiębiorstwie realnych i skutecznych narzędzi ochrony informacji poufnych, a w szczególności poinformowanie pracowników/współpracowników, które informacje są chronione”” – wskazuje pełnomocnik skarżącego mec. Aneta Pankowska, radca prawny oraz Partner w Kancelarii RKKW kierująca Departamentem Prawa Własności Intelektualnej.

„Kancelaria RKKW świadczy kompleksową pomoc dla przedsiębiorców, w tym w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz tajemnic przedsiębiorstwa. Omawiane korzystne dla Klienta RKKW  orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie kompetencji Kancelarii RKKW także w sprawach karnych, związanych z ochroną własności intelektualnej” – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.