Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Przepisy wejdą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku ustaw RP.

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób będą obowiązane, by wdrożyć w tym terminie wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa. Przez osoby zatrudnione należy rozumieć nie tylko pracowników pełnoetatowych, ale również osoby świadczące pracę na innej podstawie.

Wdrożenie wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń bez względu na liczbę osób wykonujących pracę jest obowiązkowe dla podmiotów z sektora usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Zakres przedmiotowy naruszeń wskazany w ustawie obejmuje m.in. ochronę prywatności i danych osobowych, zdrowie publiczne, prawo pracy, korupcję, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochronę środowiska i ochronę konsumentów.

Podmioty objęte zakresem ustawy będą obowiązane wdrożyć nowe procedury lub dostosować do obowiązujących przepisów prawa istniejące w organizacji regulacje. Wśród obowiązków podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń jest choćby:

  1. ustanowienie bezpiecznych kanałów do zgłoszeń m.in. infolinia, formularze on-line czy listowne;
  2. powołanie jednostki lub podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń;
  3. prowadzenie działań następczych, postępowań wyjaśniających;
  4. ochronę sygnalisty, w szczególności zapewnienie poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz pozostałych osób wskazanych w zgłoszeniu.

Ustawa nakłada również obowiązek ochrony sygnalistów, zakazane są wszelkie działania odwetowe. Zabronione jest wszczynanie przeciwko sygnalistom postępowań związanych z dokonanym przez nich zgłoszeniem. Wskazano również minimalną wartość odszkodowania tj. nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

 

 

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej