Sąd stwierdza nieważność uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia jednej ze spółek notowanych na NewConnect o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu. Podstawą stwierdzenia była wadliwość opinii zarządu uzasadniającej przyczyny pozbawienia prawa poboru oraz niewskazanie ceny emisyjnej.

 

Klient RKKW wystąpił z roszczeniem o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie dwóch uchwał walnego zgromadzenia spółki notowanej poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Uchwały zmierzały do istotnego podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z wyłączeniem prawa poboru największego akcjonariusza spółki (który jednak nie był akcjonariuszem większościowym).

 

Zdaniem Klienta RKKW uchwały te podjęto z naruszeniem przepisów prawa. Klient RKKW argumentował, że przedstawiona przez zarząd opinia mająca uzasadniać wyłączenie prawa poboru nie spełniała wymogów z art. 433 § 2 KSH, a sama uchwała o podwyższeniu została wadliwie skonstruowana, tj. nie określała ceny emisyjnej akcji. Podnosił też, że samo powzięcie zakwestionowanej uchwały w sposób oczywisty miało na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy niekontrolujących, gdyż prowadziło do ich rozwodnienia.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację Klienta RKKW. W ocenie sądu nie jest wystarczające dla spełnienia przesłanek z art. 433 § 2 KSH przedstawienie walnemu zgromadzeniu jakiejkolwiek opinii dotyczącej pozbawienia prawa poboru. Opinia ta powinna być rzetelna i w sposób należyty uzasadniać wyłączenie prawa poboru. Sąd wskazał również, że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego musi wprost określać cenę emisyjną. Ceny tej nie można domniemywać, gdyż ma istotne znaczenie dla spółki i jej akcjonariuszy. Z uwagi na uwzględnienie roszczenia głównego, sąd nie badał roszczenia ewentualnego.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Klienta w sporze sądowym reprezentują adwokat Katarzyna Półtorak oraz radca prawny Konrad Oleszczuk, zaś projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający RKKW.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej