Sąd stwierdza nieważność uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia jednej ze spółek notowanych na NewConnect o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu. Podstawą stwierdzenia była wadliwość opinii zarządu uzasadniającej przyczyny pozbawienia prawa poboru oraz niewskazanie ceny emisyjnej.

 

Klient RKKW wystąpił z roszczeniem o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie dwóch uchwał walnego zgromadzenia spółki notowanej poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Uchwały zmierzały do istotnego podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z wyłączeniem prawa poboru największego akcjonariusza spółki (który jednak nie był akcjonariuszem większościowym).

 

Zdaniem Klienta RKKW uchwały te podjęto z naruszeniem przepisów prawa. Klient RKKW argumentował, że przedstawiona przez zarząd opinia mająca uzasadniać wyłączenie prawa poboru nie spełniała wymogów z art. 433 § 2 KSH, a sama uchwała o podwyższeniu została wadliwie skonstruowana, tj. nie określała ceny emisyjnej akcji. Podnosił też, że samo powzięcie zakwestionowanej uchwały w sposób oczywisty miało na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy niekontrolujących, gdyż prowadziło do ich rozwodnienia.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację Klienta RKKW. W ocenie sądu nie jest wystarczające dla spełnienia przesłanek z art. 433 § 2 KSH przedstawienie walnemu zgromadzeniu jakiejkolwiek opinii dotyczącej pozbawienia prawa poboru. Opinia ta powinna być rzetelna i w sposób należyty uzasadniać wyłączenie prawa poboru. Sąd wskazał również, że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego musi wprost określać cenę emisyjną. Ceny tej nie można domniemywać, gdyż ma istotne znaczenie dla spółki i jej akcjonariuszy. Z uwagi na uwzględnienie roszczenia głównego, sąd nie badał roszczenia ewentualnego.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Klienta w sporze sądowym reprezentują adwokat Katarzyna Półtorak oraz radca prawny Konrad Oleszczuk, zaś projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający RKKW.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej