27 Grudzień 2017

Kancelaria RKKW wygrywa ze spółkami z grupy HAWE

Damian Dworek, Radosław L. Kwaśnicki

Klient RKKW wygrywa w sporze dotyczącym kontraktów menadżerskich z grupą kapitałową HAWE.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniach 07.12.2016 r. oraz 19.12.2017 r. wydał wyroki, zgodnie z którymi uwzględnił w całości roszczenia Piotra Kubaszewskiego – Klienta Kancelarii RKKW – wobec spółek z grupy kapitałowej HAWE o zapłatę kwot tytułem odpraw związanych z odwołaniem powoda ze stanowisk Prezesa Zarządu HAWE S.A. oraz Mediatel S.A.

Postępowania sądowe dotyczyły zawartych w listopadzie 2014 roku kontraktów menedżerskich związanych z pełnieniem przez Klienta RKKW w dwóch spółkach z grupy kapitałowej HAWE funkcji Prezesa Zarządu. Kiedy zaś w marcu 2015 r. został on odwołany z piastowanych stanowisk, ww. spółki odmówiły wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wypłaty na rzecz Klienta RKKW należnych mu odpraw. Z tego powodu menadżer wniósł przeciwko każdej ze spółek powództwo o zapłatę.

W toku postępowań sądowych spółki wskazywały na niezasadność roszczeń o odprawę z powodu rzekomo nienależytego wykonywania przez Klienta RKKW obowiązków menedżerskich. Podnoszono też zarzuty potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wysokością rzekomych szkód poniesionych przez nie w związku z działaniami odwołanego Prezesa Zarządu.

Zarzuty pozwanych spółek okazały się chybione. Sąd Okręgowy w Warszawie w obu przypadkach uznał, że nie udowodniono okoliczności mających uzasadniać odmowę wypłaty należnych Piotrowi Kubaszewskiemu odpraw. Sąd w całości uwzględnił żądania Klienta RKKW, zasądzając na jego rzecz pełną kwotę podnoszonych roszczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie. W obydwu postępowaniach pełnomocnikami Piotra Kubaszewskiego byli radca prawny Damian Dworek oraz adwokat Natalia Tracichleb.

„Uznanie przez Sąd roszczenia naszego Klienta w pełnej wysokości niewątpliwie daje dużą satysfakcję. Obie sprawy wymagały szerokiego postępowania dowodowego, jak również wieloaspektowej analizy o charakterze prawnym. Dodatkowo, przebieg jednego z postępowań miał dynamiczny charakter z uwagi na prowadzone w odniesieniu do HAWE S.A. postępowania, najpierw sanacyjne, a następnie upadłościowe.” – komentuje mec. Damian Dworek, Partner Kancelarii RKKW i szef jej Departamentu Postępowań Sądowych.

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, dodaje: „Niezwykle cieszy nas fakt, że Klient, powierzając Kancelarii reprezentowanie go w przedmiotowych postępowaniach, wyraził zaufanie dla naszego doświadczenia i wiedzy w zakresie dochodzenia roszczeń opartych na kontraktach menadżerskich. ”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zapadły w postępowaniu przeciwko Mediatel S.A. jest prawomocny. Nie stwierdzono jeszcze prawomocności orzeczenia dotyczącego roszczenia Klienta RKKW względem HAWE S.A.

Powiązane tagi