Prace nad wydłużeniem terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

7 kwietnia 2020

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią wirusa SARS-CoV-2 dopiero się rozpoczyna, ale już w tym momencie można zakładać, że sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw będzie na tyle niekorzystna, że utracą one płynność finansową i możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Powyższe może skutkować zaistnieniem stanu ich niewypłacalności, o którym mowa w przepisach Prawa upadłościowego, w szczególności w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczy 3 miesiące. W świetle prawa aktualnie obowiązującego zaistnienie stanu niewypłacalności wiąże się dla reprezentantów dłużnika (członków zarządu, względnie likwidatora) z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych pracują obecnie nad nowelizacją Tarczy Antykryzysowej, w której mają się znaleźć przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zastrzeżonego dla dłużników. Wstępne założenia przewidują, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 („Stan Epidemii”), bieg terminu do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się̨, a rozpoczęty ulega przerwaniu. W tych przypadkach termin na złożenie przedmiotowego wniosku wynosiłby zatem 30 dni od zakończenia Stanu Epidemii. W przypadku natomiast, gdyby niewypłacalność powstała z powodu zaistnienia Stanu Epidemii i w okresie jego trwania, termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika wynosiłby 3 miesiące od jego zakończenia.

 

Konsekwencje nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Brak złożenia w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości może pociągać za sobą bardzo poważne konsekwencje dla członków zarządów spółek kapitałowych. Wskazać tu należy chociażby odpowiedzialność karną wynikającą z art. 586 KSH, w ramach której sąd może orzec grzywnę czy karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Równie dotkliwe są konsekwencje, związane z ponoszeniem przez członków zarządu dłużnika odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki kapitałowej, jak również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielom poprzez niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. W odniesieniu do piastunów organu zarządzającego spółki z o.o. należy również w tym zakresie wskazać na odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania spółki wobec wszystkich jej wierzycieli.

 

Uwolnienie się od odpowiedzialności możliwe jest przy wykazaniu braku winy w niezłożeniu, bądź nieterminowym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub w sytuacji, w której wierzyciel nie poniósł szkody z tego tytułu. Warto przy tym podkreślić, że otwarcie przez sąd upadłościowy postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu przez sąd w postępowaniu o zatwierdzenie układu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności również pozwala uwolnić się od odpowiedzialności członkom organu zarządzającego, niemniej nie wystarczy w tym zakresie wyłącznie złożenie stosownego wniosku restrukturyzacyjnego. W obecnej sytuacji, z uwagi na wprowadzenie ograniczeń pracy sądów i zawieszenie terminów sądowych i procesowych oraz niewyznaczanie rozpraw i posiedzeń jawnych, uzyskanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego może się znacznie wydłużyć.

 

Umiejętne zastosowanie instytucji prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, pozwala jednak na należyte zabezpieczenie członków zarządu przed odpowiedzialnością, przy zachowaniu możliwości naprawy i dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację, nawet w przypadku wydłużonego czasu orzekania w tym zakresie.
W dzisiejszej sytuacji niezwykle istotne jest również bieżące weryfikowanie dokonywanych dynamicznie zmian legislacyjnych, aby w projektowanych scenariuszach działań uwzględniać wszelkie instrumenty przynoszące korzyść dłużnikowi oraz piastunom jego organu menadżerskiego. 

 

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oferuje wsparcie prawne w zakresie weryfikacji aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością oraz wyboru i przeprowadzenia odpowiednich działań restrukturyzacyjnych, względnie związanych ze sformułowaniem i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z radcą prawnym Łukaszem Sieczką – Partnerem Kancelarii RKKW kierującym Departamentem upadłości i restrukturyzacji pod numerem telefonu +48 22 541 70 80 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: lukasz.sieczka@rkkw.pl.

 

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej